Разлог с подписан договор на стойност 3 900 000 лева

Неделя, 16 Октомври 2011 14:45 | | Печат | Е-мейл | 0 Добави коментар

MeP1160344Стратегията за местно развитие на Местна инициативна група – Разлог е класиранана трето място сред общо одобрените за финансиране 16 стратегии на територията настраната. Договорите за прилагане и управление на първите 16 одобрени стратегииза местно развитие, които се финансират със средства от Програмата за развитиена селските райони 2007 – 2013 г. бяха подписани на официална церемония вМинистерския съвет.
Договорът на Разлог бе връчен от министър-председателя на Република България г-н Бойко Борисов след подписването му от министъра на земеделието и храните д-рМирослав Найденов и изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” г-нРумен Порожанов.
Успешен финал на общински проект и ново начало – на същинска реализация наместни проекти.
Местната инициативна група /МИГ/ - Разлог е единствената от област Благоевградс одобрена Стратегия за местно развитие. Нейна основна задача при изпълнениена Стратегията, ще бъде да подпомага кандидатитите при подготовката ва технитеинвестиционни предложения и бизнес планове и да одобрява на местно ниво проекти,които да бъдат финансирани. Проектите могат да бъдат за земеделие, бизнес, селскитуризъм, малка инфраструктура, читалища, училища и др.
Два дни след подписването на договора, в събота – 15 октомври бе проведена и първатасреща с членове на МИГ-Разлог и представители на бизнеса - потенциални кандидатис проекти по Стратегията. На срещата пред около 50 участници бяха представениподписаният договор за финансиране на стратегията и очертани предстоящитедейности, за да започне нейното изпълнение. Предстои широка информационнакампания и приемни по населените места, обявяване на първите покани за набиране напроектни предложения.
За да стига информацията до всеки гражданин, тя ще бъде обявявана по няколконачина: на информационни табла пред кметствата и сградата на Общинскаадминистрация, чрез регионалните медии и информационни брошури, а най-подробнои с пакета документи за кандидатстване на интернет страницата на МИГ Разлог ив офиса, който на първо време е в Бизнес център „Места” гр. Разлог. В периода 17-21.10.2010 Управителният съвет на МИГ – Разлог ще има заседание, за да изготвиподробен план за действие до края на годината.
Сега, след като е осигурено финансиране в размер на близо 4 млн. лева активнотоучастие на жителите в осемте населени места от община Разлог във формирането наприоритетите на стратегията, ще продължи с изпълнението на реални местни проекти.Фирми, земеделски производители, читалища, училища, църковни настоятелстваще имат възможност да кандидатстват с малки проекти до 60-70 хиляди евро по
предварително обявени покани и утвърдени подробни правила и процедури зафинансиране на своите проекти по мерки, повтарящи на местно ниво мерките отПрограмата за развитие на селските райони. Инициираните досега проекти са въвсферата на модернизиране на земеделските стопанства, добавяне на стойност къмземеделски и горски продукти, възстановяване на горския потенциал, подкрепаза създаване и развитие на микропредприятия, разнообразяване на икономическинеземеделски дейности, обновяване и развитие на населените места, основни услуги занаселението в селските райони, опазване и възстановяване на културно-историческотонаследство.
Предисторията
Подходът ЛИДЕР е част от Програмата за развитие на селските райони и сеприлага в Европейския съюз вече 20 години. На територията на община Разлог тойбеше приложен по време на изпълнението на проект „Придобиване на умения ипостигане на обществена активност на територията на община Разлог за създаванена МИГ”. Проектът бе изпълнен на основата на публично-частно партньорство сВодеща организация Община Разлог и партньори Бизнес център „Места” ЕООД иСдружение „Международни инициативи за сътрудничество”. В продължение на 13месеца през 2009 и 2010 година бяха провеждани информационни кампании, срещис широката общественост по населените места, обучения на неформални лидери,социологическо проучване и работа във фокус групи за установяване на проблемите ипотребностите на хората и на бизнеса в населените места на общината.
Постигнатите резултати до момента от проекта са създаването на Местна инициативнагрупа и регистрирането и по Закона за юридическите лица с нестопанска цел катосдружение в обществена полза, в което членуват 42 фирми, организации и граждани.Община Разлог е представена балансирано в управлението на новото сдружение с 1/3от членовете на управителния и контролния съвет. Закупуване на компютърно и офисоборудване и обзавеждане на офис на МИГ в Бизнес център Места. Подготовка икандидатстване със Стратегия за местно развитие по ос 4 ЛИДЕР, мярка „Прилагане настратегии за местно развитие” на Програмата за развитие на селските райони, внесенав МЗХ преди крайния срок 30.08.2010 година


Добави коментар

Защитен код
Обнови